четвртак 18 јул 2024

Планови предузећа

Планирање активности за наредну годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба Општине. За израду плана рада предузећа у овој години поред осталог послужили су и следећи параметри који су остварени у претходном периоду и то: физички обим, остварени приход и расход, као и процене ресурса ЈКП „Стандард" где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа, некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично.

Јавно комунално предузеће предлаже и уз сагласност скупштине општине, одлучује о цени комуналних услуга који плаћају непосредни корисници (комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње).

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

    • врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина,
    • вредност средстава ангажованих у пружању услуга,
    • обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
    • висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,
    • други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Јединствена методологија формирања цена комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње је дефинисана Одлуком о начину образовања цена комуналних производа односно услуга из надлежности општина ("Сл. Лист општина" број 22 од 30.12.1995. год.).

Овом одлуком се дефинише минимум елемента (трошкова и издатака) калкулације цене коштања комуналних производа односно услуга где су трошкови подељени по групама: трошкови енергије, материјални трошкови, амортизација и осигурање, нематеријални трошкови, зараде додаци и накнаде зарада и осталих личних примања, порез на добит корпорација и акумулација. За сваку ову групу трошкова дато је из чега се састоји и начин њиховог утврђивања. Такође овом Одлуком је уређена корекција цене комуналних производа односно услуга где се структура цене коштања утврђује полазном (базном) калкулацијом и где су претходне групе трошкова изражене у процента њиховог учешћа (структуре) од полазне калкулације.

Како је у претходном периоду, постојало ограничавање раста цена комуналних услуга, и немогућност постизања економских цена због затеченог нивоа, пре увођења контроле и ограничења, већ само усклађивање за раст инфлације, предузећу је било онемогућено да оствари законску амортизацију те су се обезвређивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Тежња пословодства предузећа је да превазиђе стање у коме су цене "социјална" категорија и пређе на формирање цена на реалним економским показатељима ради остварења стратешког циља, стварање услова за редовно и правовремено сервисирање занављање и модернизацију свих ресурса предузећа, а то даје већи квалитет и поузданост у пружању услуга корисницима.