четвртак 18 јул 2024

У оквиру одржавања чистоће, РЈ Комуналије задужена је и за одржавање депоније. Депонија градског отпада у Књажевцу, налази се на удаљености од око 1.700 m од центра града. Микро локација постојећег депонијског простора налази се између железничке пруге са севера и Белог Тимока са јужне стране. Депонија је приближно квадратног облика, површине око 3 hа.Deponija novi deo

На депонији смећа, врши се разастирање и делимично сабијање отпадног и инертног материјала. У летњим периодима долази до самозапаљења депоније, као и до њеног паљења од стране несавесних грађана који сами одлажу отпад. Дежурство у I и II смени смањило је број запаљења, а самим тим је смањено аерозагађења града. Санација се врши уз помоћ воде и разастирањем инертног материјала.

Израђен је пројекат санације депоније, али се иста користи до спровођења Националне стратегије, тј. до изградње регионалне депоније. Приоритетни задаци су изградња трансфер станице, тј. решавање депоновања смећа на регионалном нивоу а у складу са Локалним планом управљања отпадом.