четвртак 18 јул 2024

О водоводном систему

ЈКП „Стандард" Књажевац у оквиру водоснабдевања одржава систем „Сињи Вир", који обухвата водоснабдевање Књажевца и 18 сеоских насеља везаних на овај систем и независни водовод „Кална" који обухвата водоснабдевање Калне и насеља Иново.Sema vodovoda Knjazevac

У оквиру система "Сињи вир"постоји 15 црпних станица и 16 резервоара са два изворишта, карстно извориште „Сињи Вир" чија је минимална издашност 120 л/с и „Језава" у подземљу Грезанске реке са минималном издашношћу од 5 л/с.
Разводна мрежа у Књажевцу је подељена у две висинске зоне. Укупан број прикључака на водовод (Сињи Вир и Кална) је 8.400.

Проблеми:

Застарелост опреме, старост и дотрајалост цеви, енергетска ефикасност пумпних постројења, немогућност потпуног мониторинга (недовољан број мерних места- водомера), математичко моделирање система, велики губици у систему...

Један од најзначајнијих проблема водоводног система је губитак на магистралном цевоводу који је изграђен 70-тих година од ЦАЦ ДН 500 мм укупне дужине 8,8 км. На њему је у току 2011. године губитак износио 27% Започета је изградња новог цевовода у 2010. години од дуктилног материјала и до сада је завршено и пуштено у рад 3.415 м. Можете преузети и погледати презентацију о овом цевоводу. Sinji Vir.zip

У 2007. години је започета аутоматизација система „Сињи Вир", уградњом „SCADA" –система. Урађена је I фаза која је обухватила повезивање изворишта, водеће пумпне станице (у којој се налази командно контролни центар) са два највећа резервоара у граду (2.000 м3 и 800 м3) и три сеоске црпне станице са њихова четири резервоара. Систем омогућава проширење до потпуне аутоматизације и мониторинга целокупног система водоснабдевања Сињи Вир. Повезивање је остварено преко ГПРС комуникације.