четвртак 20 јун 2024

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација (радна места) и врсте послова, услове које треба радник да испуни за радна одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКП “Стандард“ Књажевац у складу са Статутом и другим општим актима Послодавца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће службе и радне јединице и то:

  • Техничка служба
  • Служба за финансијске послове
  • Служба за правне и опште послове-људске ресурсе
  • Служба за комерцијалне послове

 У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:

  • Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
  • Р.Ј. Комуналије
  • Р.Ј. Одржавање
  • Р.Ј. Развојно техничких послова
  • Р.Ј. Паркинг сервис