четвртак 20 јун 2024

Општинском Одлуком о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, ЈКП "Стандард"- у је поверена делатност на сакупљању и одвођењу отпадних вода, путем изграђене канализационе мреже, на територији општине Књажевац, осим на подручју туристичког центра Стара планина. Ова делатност обухвата активности на сакупљању отпадних вода од прикључка потрошача на уличну канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из канализационе мреже као и неопходне радове на одржавању канализационе мреже и фекалних црпних станица.

Овде можете прочитати више информација о канализационом систему, за које је задужено наше предузеће, проблемима и предузетим активностима на побољшању истог као и одговоре на најчешћа питања корисника.

У наставку дајемо:

Информације о канализационом систему,
Процедура за прикључење објекта на канализациони систем,
Начин пријаве запушења и изливања канализације,
Ценовник услуга,
Најчешћа питања корисника