четвртак 20 јун 2024

Удружење грађана ТЕАМ из Лесковца, ЈКП “Стандард” из Књажевца и Општина Књажевац подржавају одрживу будућност Старе планине

Projekat BESTBeltУдружење грађана TEAM из Лесковца, у сарадњи са ЈКП “Стандард” из Књажевца и уз подршку Општине Књажевац, спроводи пројекат под називом "Стара планина-нове праксе: Циркуларна економија са фокусом на људе и природу". Овај пројекат има за циљ унапређење одрживости шест туристичких сеоских заједница смештених на обронцима Старе планине.


У оквиру овог пројекта, 30 домаћинстава и пружаоца услуга у туризму у Кални, Инови, Вртовцу, Балта Бериловцу, Ћуштици и Црном Врху добили су комплете од по 3 канте за сепарацију отпада, компостере и ПЕТ пресе. Додатно, на подручју ових месних заједница, постављено је нових 30 контејнера за сепарацију отпада на још 10 локација од чега је шест у Црном Врху.

Овај пројекат се спроводи у оквиру иницијативе BESTBelt, уз финансијску подршку Европске Уније, а Удружење грађана ТЕАМ из Лесковца је носилац активности. Главни циљ пројекта је поновно успостављање једноставних и примењивих пракси циркуларне економије ради смањења количине отпада и бољег коришћења ресурса. Осим набавке опреме, планиране активности подразумевају и обуку становништва и пружалаца услуга у туризму о циркуларној економији. Ова обука има за циљ боље усклађивање туристичких активности са природним окружењем, диверзификацију пословних могућности, подизање еколошке свести међу туристима и развој одрживог локалног туризма.
Пројекат се такође бави потребама јавног комуналног предузећа и општинских креатора политике, као покретача промена који могу унапредити управљање овом дестинацијом и спровођење политика заштите природе.
Пројекат промовише визију Европског зеленог појаса и има за циљ унапређење сарадње дуж Балканског зеленог појаса успостављањем мреже сличних заједница у Бугарској, Србији и Северној Македонији. Ова мрежа ће омогућити размену најбољих пракси и ширење информација о значају и вредностима Европског зеленог појаса.
Европски зелени појас обухвата националне паркове, паркове природе, резервате биосфере и прекогранична заштићена подручја, као и друга вредна незаштићена подручја. Данас, Европски зелени појас повезује 24 земље и представља ослонац пан-европске еколошке мреже, доприносећи европској "зеленој инфраструктури". Овај појас симболизује прекограничну сарадњу и заједничко европско и културно наслеђе. Његова изузетна важност је очигледна, будући да пролази кроз 40 националних паркова и више од 3.200 заштићених подручја природе. Подручје националног парка Стара планина је део Балканског зеленог појасa.