субота 25 мај 2024

Почетак било каквог организованог одвођења отпадних вода датира од 1963. године када је започета изградња атмосферске канализације са директним изливом у Сврљишки Тимок. Фекална канализација бележи почетак изградње 1968. године.

Систем канализације у Књажевцу је сепарациони, тј. одвојена је фекална од атмосферске канализације.

Фекалне отпадне воде заједно са индустријским отпадним водама су преко примарних сакупљача, израђених од азбест-цементних и бетонских цеви, гравитационо доведене до црпне станице, одакле се препумпавају у Сврљишки Тимок на око 180 м узводно од његовог састава са Трговишким Тимоком. Други излив канализације је директно у Бели Тимок.
У циљу праћења загађења, утврђена су најпогоднија места за узорковање отпадне воде. Узоркују се отпадне воде на оба излива четири пута годишње. Закључно за сваку годину Завод за јавно здравље "Тимок" из Зајечара, издаје атест о квалитету отпадних вода. Visokopritisna

Што се тиче одржавања канализационе мреже, врше се превентивне контроле и интервенције приликом запушења цеви. У ту сврху се користи високопритисна цистерна за отпушивање канализације и ауто - фекална цистерна за пражњење септичких јама и интервенције на колекторима.

У улицама где нема канализације фекалне отпадне воде истичу у септичке јаме, које су најчешће непрописно рађене и угрожавају животну средину. Неопходно је што пре наставити са израдом канализационе мреже и тако укинути септичке јаме, што је нарочито важно са хигијенско санитарне тачке гледишта за здравље становништва.
Концепција одвођења је да све фекалне, отпадне и индустријске воде буду пречишћене у једном постројењу. Велике количине индустријских отпадних вода захтевају предтретмане пре упуштања у канализацију. Први корак у решавању проблема је начињен, а то је Генерални пројект сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода општине Књажевац на основу кога је израђен Идејни пројект постројења за пречишћавање отпадних вода Књажевца.

Решење овог проблема омогућава живот грађана и рад привреде наше општине, уз максимално очување животне средине и поштовања еколошких захтева.Намеће се закључак да је приоритетни задатак хитна реализација пројекта пречишћавања отпадних вода пре упуштања у реципијент.